شرکت دانش بنیان کیمیا بومی سازان در سال 95 موفق به اخذ عنوان فناور برتر در بین شرکت های دانش بنیان از تمام موسسات ، دانشگاها و مراکز تحقیقاتی شد .